Menu
+421 909 102 048
shop@fightelite.sk
+421 909 102 048
shop@fightelite.sk

Všeobecné obchodné podmienky

PREVÁDZKOVATEĽ

Obchodné meno:

R1 Systems s.r.o.

Sídlo spoločnosti:

A. Hlinku 3058/12, 926 01 Sereď

IČO:

52536190 

DIČ:

2121088970

IČ DPH: Nie sme platcami DPH 

Zápis:

Zapísaná v obchodnom registri Trnava, odd. Sro, vl. č. 45269/T

E-mail:

shop@fightelite.sk

Tel. kontakt:

+421 909 102 048 (prosíme uprednostňovať e-mailovú komunikáciu)

 

 

(ďalej aj len ako „predávajúci“)

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj len ako „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy k uzatvoreniu ktorej prišlo na základe potvrdenia písomnej objednávky kupujúceho, predmetom ktorej je tovar ponúkaný a bližšie špecifikovaný na internetovej stránke predávajúceho fightelite.sk (ďalej len „internetová stránka“), a to formou internetového obchodu.

Kupujúci vyjadruje svoj súhlas s nižšie uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom predávajúceho  okamihom odoslania svojej objednávky predávajúcemu.

Kupujúci výslovne prehlasuje, že pred vyplnením a zaslaním objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi bez akýchkoľvek výhrad súhlasí.

 

Článok I. Vymedzenie pojmov

Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie pod pojmom:

 a)  kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá si u predávajúceho riadne objednala tovar vyplnením a odposlaním elektronickej objednávky, ktorá je k dispozícií na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len „kupujúci“),

b) tovar – produkt, výrobok, súčasť výrobku alebo služba, ktorú je predávajúci oprávnený poskytovať na účely jeho konečného predaja spotrebiteľovi podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

c)  objednávka- verejne prístupný formulár určený na objednanie a následnú kúpu tovaru kupujúcim,

d)  zásielka – tovar podľa objednávky určený na doručenie kupujúcemu,

e)  uzatvorenie kúpnej zmluvy - potvrdenie objednávky kupujúceho predávajúcim,

f)  kúpna cena – cena platná v deň odoslania objednávky kupujúcim.

 

Článok II. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Predávajúci uzatvára s kupujúcim v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti kúpnu zmluvu na diaľku, a to prostredníctvom elektronickej objednávky, ktorou si kupujúci u predávajúceho objednáva tovar z ponuky uvedenej na internetovej stránke. Kupujúci si objednáva u predávajúceho tovar prostredníctvom nákupného košíka internetového obchodu fightelite.sk. Kupujúci si môže tovar objednať taktiež e-mailom na adrese shop@fightelite.sk alebo telefonicky na tel. č. +421 909 102 048. V prípade, ak si kupujúci tovar objedná telefonicky, je povinný ho max. do 48 hodín potvrdiť niektorým z vyššie uvedených spôsobov (internetový obchod, e–mail).

Pre platnosť objednávky je potrebné, aby kupujúci pravdivo a úplne vyplnil všetky údaje a náležitostí požadované elektronickým systémom. Objednávka kupujúceho musí obsahovať:

a) presnú špecifikáciu tovaru a jeho počet,

b) cenu za mernú jednotku tovaru,

c) miesto dodania,

d) cenu za dopravu, spôsob úhrady a spôsob doručenia tovaru.

 

Objednávka musí rovnako obsahovať pravdivú identifikáciu týkajúcu sa osoby kupujúceho:

a) ak je kupujúcim fyzická osoba, je nutné uviesť meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu, adresu doručenia,

b) ak je kupujúcim právnická osoba, je nutné uviesť obchodné meno, sídlo, telefónne číslo, IČO, DIČ, (IČ DPH ak je kupujúci platiteľom DPH), meno a priezvisko kontaktnej osoby, e-mailovú adresu, fakturačnú adresu a adresu doručenia, v prípade, ak sa nezhoduje s fakturačnou adresou.

Objednávku kupujúci dokončí stlačením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“. Predtým je kupujúci povinný sa oboznámiť s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Súhlasím s obchodnými podmienkami“.

 

 1. Riadne vyplnenú objednávku predávajúci kupujúcemu potvrdí e-mailom ( v súlade s čl. IV. bod 7), čím odsúhlasí jej predmet a zároveň oznámi kupujúcemu približný termín, kedy bude tovar k dispozícii na odber, resp. dodaný. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej predávajúci  dodá kupujúcemu objednaný tovar, dochádza momentom potvrdenia objednávky predávajúcim. Kúpna zmluva je tak uzatvorená na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná elektronická objednávka kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho. Mlčanie alebo nečinnosť predávajúceho neznamenajú automaticky prijatie návrhu.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť kupujúcemu objednávku v prípade, ak objednávka nie je riadne vyplnená, resp. v nej nie sú uvedené všetky požadované informácie. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká odmietnutím návrhu (elektronickej objednávky) kupujúceho zo strany predávajúceho.
 3. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho. V prípade, ak predávajúci dodatočne zistí,  že objednaný  tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa (výrobcu) tovaru, predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať o danej situácii kupujúceho za účelom určenia  ďalšieho postupu. V prípade, ak kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpi a už zaplatil celú alebo pomernú časť kúpnej ceny objednaného tovaru, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu (po dohode s kupujúcim) v najkratšom možnom termíne, maximálne však do 15 kalendárnych dní.

 

Článok III. Povinnosti a záväzky zmluvných strán

1. Predávajúci sa zaväzuje, že :

- dodá kupujúcemu požadovanú kvalitu, rozmer, druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky,

- vystaví a dodá kupujúcemu spolu so zásielkou faktúru (daňový doklad).

2. Kupujúci sa zaväzuje:

- pred prevzatím a zaplatením zásielky dopravcovi si tovar riadne prekontroluje. Zodpovednosť za poškodenie zásielky v priebehu jeho prepravy nesie prepravca, nakoľko všetok tovar je poistený. V prípade, že je prepravný obal viditeľne poškodený, kupujúci je povinný zásielku rozbaliť a skontrolovať, či je tovar poškodený. Ak áno, ihneď na mieste je kupujúci povinný spísať  s vodičom prepravcu zápis o reklamácii a zásielku pošle späť. O tejto situácii je potrebné  bezodkladne informovať predávajúceho na shop@fightelite.sk alebo na tel. č.: +421 909 102 048 V prípade reklamácie mechanického poškodenia, ktoré nebolo možné zistiť ihneď pri preberaní zásielky, je kupujúci povinný túto reklamáciu uplatniť okamžite po prevzatí a to najneskôr do 24 hod. e-mailom na shop@fightelite.sk, kde bude uvedené meno, priezvisko, adresa kupujúceho, telefonický kontakt, číslo objednávky a opis poškodeného tovaru.

- skontrolovať tiež kompletnosť dodaného tovaru, t.j. počet balení a tento počet zapíše do prepravného listu, ktorý podpíše pri preberaní zásielky. Uvedené je nevyhnutné pre prípad, ak by nebola dodaná niektorá súčasť celej zásielky. Reklamáciu na rozbité sklo je možné uplatniť len u dopravcu.

- zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške 100% v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

 

Článok IV. Kúpna cena, platobné podmienky

1. Tovar je vo vlastníctve predávajúceho až do okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb a zmien dodávateľských podmienok od výrobcov. O týchto okolnostiach sa predávajúci zaväzuje kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený od zmluvy odstúpiť.

3. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru.

4. Kupujúci nakupuje tovar za kúpnu cenu, ktorá je uvedená na internetovej stránke predávajúceho v čase odoslania elektronickej objednávky kupujúceho  predávajúcemu.

5.  Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na jeho prepravu zo skladu predávajúceho do miesta dodania, ktoré je uvedené v objednávke kupujúceho. Uvedené náklady na prepravu budú kupujúcemu účtované ku kúpnej cene tovaru navyše, a to podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktoré kupujúci uviedol vo svojej objednávke. Cenové podmienky prepravy tovaru sú  bližšie špecifikované v článku VII týchto VOP.

6. Cena za jednotlivé kusy tovarov je na internetovej stráne predávajúceho uvádzaná ako konečná cena tovaru.

7. Predávajúci prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na stránkach predávajúceho v deň odoslania objednávky. Zľavy sú poskytované prostredníctvom akcií.

8. Pri špeciálnych objednávkach a v prípade, keď to bude predávajúci vyslovene požadovať je kupujúci povinný pred potvrdením objednávky predávajúcim uhradiť zálohu vo výške 30 % z celkovej ceny objednávky, Za deň uhradenia zálohy sa považuje deň pripísania konkrétnej čiastky na účet predávajúceho (kupujúci musí úhradu preukázať – napr. zaslaním kópie prevodného príkazu). Predávajúci potvrdí objednávku kupujúcemu do 24 hod. odo dňa, keď kupujúci preukáže doklad o uhradení považovanej zálohy a až vtedy sa stáva objednávka záväzná.

9.  Kupujúci môže za tovar zaplatiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

A/ Prevodom na účet predávajúceho

Fio banka, a.s., číslo účtu vo formáte IBAN: SK98 8330 0000 0025 0169 4871

Ako variabilný symbol sa uvádza číslo zálohovej faktúry, prípadne kupujúci uvedie do poznámky tiež svoje meno a priezvisko. Pri tomto spôsobe platenia je kupujúci povinný zaplatiť za tovar vopred vo výške 100% z celkovej ceny zásielky po tom, ako mu bude potvrdená dostupnosť tovaru a následne zaslaná zálohová faktúra. Objednávka bude potvrdená kupujúcemu až v deň pripísania ceny na účet predávajúceho.

B/ Platba na dobierku

C/ Platba platobnou kartou

 

Pri objednávke vyššej hodnoty, nad 200€, je nutná úhrada objednávky prevodom na účet predávajúceho alebo platobnou kartou.

 

Článok V. Dodacie lehoty, podmienky a termíny

1.  Adresou doručenia sa rozumie dodacia adresa uvedená kupujúcim v objednávke. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím vlastných prostriedkov alebo s využitím kuriérskych služieb.

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, alebo kuriérovi na prepravu ku kupujúcemu. Pred dodaním bude kupujúci min. 24 hodín vopred kontaktovaný e-mailom. V deň preberania zásielky bude dopravca telefonicky kontaktovať kupujúceho.

3.  Doba pre dodanie tovaru:

- pri tovare ,,skladom“ - je dodávka tovaru uskutočnená do 1-3 pracovných dní,

- pri tovare ,,na objednávku“ - je štandardná dodacia lehota 4-8 týždňov od potvrdenia objednávky. V prípade predĺženia dodacej lehoty zo strany dodávateľa sa predávajúci zaväzuje kupujúceho neodkladne informovať,

4.  Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežne aplikovaných obaloch.

5.  Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené kuriérskou službou.

 

Článok VI. Odstúpenie od zmluvy

 1. V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov  je kupujúci oprávnený aj bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku , a to  do 14 dní odo dňa prevzatia objednaného tovaru. Kupujúci tak môže urobiť bez udania dôvodu a bez toho, aby mu hrozila penalizácia. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň  14 dňovej lehoty.
 2. Kupujúci je rovnako oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie, t.j. pred tým ako  objednaný tovar od predávajúceho či prepravcu prevezme.
 3. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru vyrobeného na mieru.
 4. V odstúpení je potrebné uviesť meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, dátum nákupu, číslo objednávky, číslo faktúry,  popis objednaného tovaru, a číslo účtu, na ktorý je predávajúci povinný kupujúcemu  vrátiť uhradenú kúpny cenu za tovar. Spolu s odstúpením od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu tovar a kópiu faktúry spolu s dokladom o zaplatení. Tovar musí byť kompletný, nepoškodený, v pôvodnom (originálnom) obale. Tovar s príslušnými dokladmi spolu s písomným odstúpením od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný zaslať doporučene na adresu: R1 Systems s.r.o., A. Hlinku 3058/12, 926 01 Sereď. Tovar nie je možné zaslať predávajúcemu na dobierku!
 5. Včasné odstúpenie kupujúceho od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie odoslané predávajúcemu. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

Vrátenie platieb kupujúcemu

 1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné.
 2. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu  platby podľa odseku 1 tohto článku pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci  nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
 3. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa bodu 6 tohto článku rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci  pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho  dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak mu v súvislosti s tým nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Vrátenie tovaru predávajúcemu

 1. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať objednaný tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 2. Kupujúci  znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 3. Predávajúci prevezme tovar späť len za predpokladu, že budú splnené nasledujúce podmienky:

- tovar bude v pôvodnom, nepoškodenom obale,

- nesmie byť použitý alebo poškodený,

- musí byť vrátený kompletný (vrátane príslušenstva a priloženej dokumentácie) s originálnym   dokladom o kúpe.

Tovar je vhodné zaslať späť predávajúcemu doporučene a poistene, keďže predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu (doporučene neznamená na dobierku!). V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť alebo bude uschovaný na adrese: Studená 4B, 821 04 Bratislava za skladné vo výške 1,5 EUR za každý deň uloženia.

 

Článok VII. Poštovné a balné

1.    Predávajúci stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak, ako je to uvedené v objednávke.

2.    Prevádzkovateľ internetového obchodu fightelite.sk fakturuje v mene EURO.

CENNÍK prepravnej služby v rámci územia SR

Prepravné

pri platbe vopred

        3,50 €       

Prepravné 

pri dobierke

        4,50 €       

 

CENNÍK prepravnej služby do ČR

Prepravné

pri platbe vopred

        4,50 €       

Prepravné 

pri dobierke

        5,50 €       

 

Neprevzatie zásielky na dobierku

Každá objednávka je záväzná (Občiansky zákonník § 544-545, zákon č. 40/1964 Zb.) podľa našich obchodných podmienok. Zákazníci, ktorí si objednajú tovar a nezaplatia objednávku, prípadne si následne neprevezmú expedovanú zásielku na dobierku, môžu byť zverejnení v registri dlžníkov a bude požadovaná úhrada vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok (tzv. zmluvná pokuta) vo výške 10 €. Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou v spomínanej výške. Upozorňujeme, že všetky nesplatené pohľadávky (neuhradené zmluvné pokuty), môžu byť postúpené zmluvnej spoločnosti k vymáhaniu pohľadávok, vrátane všetkých nákladov s tým spojených.

 • Neprevzatá dobierka nie je odstúpenie od zmluvy!
 • Rozšíreným omylom je, že nevyzdvihnutím zásielky s dobierkovou čiastkou dáva zákazník predajcovi na vedomie, že o tovar nemá záujem a odstupuje od zmluvy. Podľa zákona toto nie je prijateľné.
 • Kupujúci odoslaním objednávky uzatvára kúpnu zmluvu, ktorá je záväzná nielen pre predávajúceho, ale aj pre kupujúceho.
 • Predávajúci sa zaväzuje tovar dodať, a kupujúci (koncový zákazník) sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť. Predajca svoju povinnosť splní okamihom odovzdania zásielky na poštovú prepravu či na miesto osobného odberu.
 • O odoslaní balíčka je kupujúci informovaný emailom a tiež dostane informácie od prepravcu (ak uvedie svoje telefónne číslo a email pri uzatváraní kúpnej zmluvy). V prípade potreby môže kupujúci kontaktovať nás či dopravcu a dohodnúť sa na zmene termínu doručenia alebo predĺžiť dobu uloženia zásielky na výdajnom mieste.
 • Pokiaľ si zásielku kupujúci neprevezme, jedná sa z jeho strany o zrejmé porušenie kúpnej zmluvy a kupujúci týmto nesie zodpovednosť za škodu, ktorá týmto vzniká predajcovi. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady vynaložené na zaslanie balíka.
 • Pokiaľ sa nám zásielka odoslaná na dobierku vráti ako nevyzdvihnutá, bude zaslaná výzva emailom na zaplatenie zbytočne uhradeného poštovného. Pokiaľ nedôjde k uhradeniu, odovzdáme dlžnú čiastku právnej kancelárii a inkasnej agentúre na vymáhanie. Upozorňujeme, že v takom prípade sa konečná suma požadovaná od dlžníka šplhá až na niekoľko stoviek eur.
 • Ak bude mať zákazník záujem o opätovné zaslanie tovaru, vyhovie mu predávajúci po zaplatení čiastky vopred na náš účet zahŕňajúci cenu tovaru, pôvodné poštovné a nové poštovné.

 

Článok VIII. Záručná lehota

1. Záručná lehota je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

2. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru.

 

Článok IX. Reklamácie a alternatívne riešenie sporov

1. Reklamácie sú vybavované e-mailom na shop@fightelite.sk, poštou na adrese: R1 Systems s.r.o., A. Hlinku 3058/12, 926 01 Sereď, alebo osobne v prevádzkarni predávajúceho.

2. Podrobnosti o zodpovednosti za vady, spôsobe a podmienkach reklamácie stanovuje Reklamačný poriadok predávajúceho, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

3.  V prípade, ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“).

4. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

5.  Návrh kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:
 
a)     meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
b)    presné označenie predávajúceho,
c)     úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d)    označenie, čoho sa kupujúci ako spotrebiteľ domáha,
e)     dátum, kedy sa kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
f)     vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

6.   Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže kupujúci využiť formulár, ktorý je dostupný  na webovom sídle ministerstva (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s ) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

 

Článok X. Ochrana osobných údajov

Pri registrácii vyjadruje kupujúci súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke, vrátane ich spracovania na marketingové účely. Na spracovanie osobných údajov je oprávnený predávajúci a jeho zamestnanci, ako aj zmluvní partneri predávajúceho a osoby vykonávajúce dopravu a montáž objednaného  tovaru. Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov platí až do odvolania, kupujúci môže súhlas kedykoľvek písomne odvolať, a to aj bez udania dôvodu. Akékoľvek riziká, ktoré by mohli kupujúcemu vzniknúť v súvislosti s odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov nesie kupujúci.

Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje kupujúci predovšetkým na účely potvrdenia objednávky predávajúcim, zaslania objednaného tovaru na adresu kupujúceho, ako aj na účel ďalšej komunikácie súvisiacej s registráciou a objednaným tovarom.

Zaslaním objednávky predávajúcemu udeľuje kupujúci súhlas na zverejnenie údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

NA VAŠOM SÚKROMÍ NÁM ZALEŽÍ!

Pretože nám v spoločnosti R1 Systems s.r.o. záleží na Vašom súkromí a ochrane Vašich osobných údajov, dovoľujeme si Vás informovať ako sú Vaše údaje spracované a aké sú Vaše práva, a to v súlade s našim cieľom naplniť požiadavky vyplývajúce zo Všeobecného nariadenia Európskej únie o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré sa v plnom rozsahu uplatnili od 25. mája 2018. Viac sa dočítate v odkaze "Ochrana osobných údajov", ktorý nájdete na spodnej lište našej webovej stránky.

 

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

 

Článok XI. Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak. Predávajúci má výhradné právo tieto VOP meniť a dopĺňať, pričom každá zmena či doplnenie musí byť uskutočnená písomnou formou. Nové znenie VOP bude zverejnené na internetovej stránke predávajúceho.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok a reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 102/2014 Z.z. oo ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, , zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a inými súvisiacimi právnymi predpismi v znení neskorších predpisov.

4. V prípade sporov vyplývajúcich z týchto obchodných podmienok sa pokúsia zmluvné strany tieto vyriešiť dohodou. Za predpokladu, že nedôjde k vyriešeniu sporov týmto spôsobom, rozhodne vo veci vecne a miestne príslušný súd.

5. Ak sa v jednotlivých ustanoveniach neustanovuje inak, všetky nároky vyplývajúce z obsahu obchodných podmienok musia byť voči druhej strane uplatnené písomne, a to doporučeným listom, faxom alebo odovzdané osobne. V prípade poštového styku sa za deň uplatnenia nároku považuje deň doručenia doporučeného listu poštovým úradom na adresu uvedenú v tejto zmluve, a v prípade, že v budúcnosti dôjde k zmene adresy zmluvnej strany, tak na adresu zmluvnej strany uvedenú v danom čase v zákonom stanovenom registri. Účinky doručenia písomných podaní sú na účely tejto zmluvy splnené aj vtedy, ak príjemca príslušného podania si toto nevyzdvihol v odbernej lehote, a to dňom kedy sa príslušné podanie vrátilo odosielateľovi ako nedoručené, a tiež dňom keď jeho prevzatie adresát bezdôvodne odmietol.

6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. januára 2021.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

podnikateľského subjektu:

R1 Systems s. r. o.

 so sídlom: A. Hlinku 3058/12, 926 01 Sereď

IČO: 52536190

DIČ: 2121088970

Nie sme platcami DPH.

zapísaná v obchodnom registri Trnava, odd. Sro, vl.č. 45269/T

(ďalej aj len ako „predávajúci“). 

 

I. Predmet úpravy

1.  Prevádzkovateľ internetového obchodu fightelite.sk vydáva ako predávajúci v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zák. Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov tento reklamačný poriadok v nižšie uvedenom znení.

2.  Reklamačný poriadok upravuje rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady tovaru, na ktorý bola poskytnutá záruka a ktorý si kupujúci zakúpili u predávajúceho. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou VOP predávajúceho.

 

II. Zodpovednosť predávajúceho

1.  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar, ktorý si zakúpil:

a) má požadovanú kvalitu, rozmer, druh a úžitkové vlastnosti udané predávajúcim alebo výrobcom

b) je bez vád

c) predal za cenu uvedenú v cenníku alebo na základe dohodnutej ceny.

2.  Predávajúci ďalej zodpovedá kupujúcemu za vady tovaru, ktoré

a) existovali pri jeho prevzatí

b) vznikli v priebehu záručnej doby, ktorú poskytol predávajúci alebo výrobca tovaru vo svojom záručnom liste potvrdeným predávajúcim alebo vyplýva z doby uvedenej v tomto reklamačnom poriadku.

 

III. Vylúčenie zodpovednosti predávajúceho

1. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za vady tovaru, ktoré:

a) nemožno pokladať za vady a na ktoré sa nevzťahuje záruka podľa čl. VII.,

b) vznikli po uplynutí záručnej doby alebo ktoré kupujúci uplatnil až po jej uplynutí.

2. Predávajúci tiež nezodpovedá za vady tovaru, ak kupujúci nevie hodnoverným spôsobom preukázať jeho zakúpenie od predávajúceho.

 

IV. Vady tovaru

1. Vady tovaru rozlišujeme na odstrániteľné, neodstrániteľné alebo opakujúce sa.

A/ Odstrániteľné vady sa považujú vady tovaru, odstránením ktorých neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné vady, je kupujúci oprávnený požadovať:

a) ich bezplatné, riadne a včasné odstránenie bez zbytočného odkladu, najneskôr však do uplynutia zákonom ustanovenej lehoty (max. do 30 dní),

b) výmenu chybnej súčiastky, časti alebo dielu tovaru, ak sa chyby týkajú iba súčiastky, časti alebo dielu,

c) výmenu tovaru, za predpokladu, že ešte nebol použitý a tiež ak by výmenou súčiastky (časti, dielu) vznikli predávajúcemu neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru a závažnosť vady,

B/ Neodstrániteľné vady sú vady, ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru. Pri preukázaní neodstrániteľných vád je kupujúci oprávnený požadovať výmenu vadného tovaru za tovar bez vád. V prípade, ak výmena tovaru zo strany predávajúceho, resp. výrobcu nie je možná, realizovateľná a zistená vada bráni riadnemu užívaniu tovaru, je kupujúci oprávnený požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky .

Ak ide o vadu, ktorá nebráni riadnemu užívaniu tovaru, môže predávajúci na základe žiadosti kupujúceho poskytnúť primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru. Po poskytnutí zľavy nie je možné uplatniť si nároky z takto zľavneného tovaru, resp. časti alebo dielu.

C/ Opakujúce sa vady, je kupujúci oprávnený požadovať aby predávajúci vymenil vadný tovar za bezvadný alebo odstúpil od zmluvy, ak vadu síce možno odstrániť avšak táto vada bráni riadnemu užívaniu tovaru vzhľadom na vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich záručných opravách alebo pre väčší počet vád, ktoré sa na tovare súčasne vyskytli, pričom každá z vád bráni riadnemu užívaniu veci.

 

V. Reklamácia tovaru

1.  Kupujúci má právo vytknúť vady tovaru zistené na ním zakúpenom tovare. Toto právo sa nevzťahuje na tovar, za ktorý predávajúci nezodpovedá.

2. Vadu tovaru je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu, bezodkladne po tom, čo mal možnosť prezrieť si tovar.

3.  Ak ide o vadu tovaru, ktorá neexistovala v čase jeho prevzatia kupujúcim , kupujúci je povinný vytknúť vadu tovaru bez zbytočného odkladu odo dňa jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.

4.  Ak kupujúci nevytkne vadu tovaru do uplynutia záručnej doby, jeho právo zaniká. Na reklamáciu tovaru, ktorá bola uplatnená až po uplynutí záručnej doby predávajúci neprihliada.

5. Predávajúci je povinný spísať o vytknutí vady reklamačný protokol (ďalej ako ,,protokol“), ktorý obsahuje najmä údaje, kto, kedy a kde vytkol vadu tovaru, popis vady a spôsob vybavenia reklamácie.

6. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Do tejto lehoty sa nezapočíta doba, ktorú zavinil kupujúci svojim konaním alebo svojou nespoluprácou, resp. neposkytnutím súčinnosti. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

7.  Ak kupujúci  reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

8. Ak kupujúci  reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

VI. Záručná doba

1. Na všetky druhy tovaru poskytuje predávajúci záruku v dĺžke dvadsaťštyri (24) mesiacov, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak pri konkrétnom tovare.

2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

3. Záruka sa nevzťahuje na:

- opotrebovanie tovaru bežným používaním,

- prípady, keď je tovar poškodený neodbornou montážou, manipuláciou a zaobchádzaním.

4. Podmienkou pre uznanie reklamácie je, aby bola uplatnená počas záručnej lehoty. Všetky reklamácie sú vybavované v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

5. Pri výmene tovaru za nový tovar v rámci reklamácie začne plynúť nová záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru od predávajúceho.

 

VII. Vylúčenie záruky tovaru

1. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré po ich prevzatí:

a) spôsobil kupujúci alebo iná osoba poškodením tovaru alebo neodbornou manipuláciou alebo vznikli nezávisle od ich konania vyššou mocou (vis maior),

b) vznikli nesprávnym spôsobom používania, nedovoleným používaním alebo používaním na iné účely, ako je tovar určený,

c) zjavne mechanicky alebo inak zničeného alebo evidentne poškodeného alebo znečisteného tovaru cudzou látkou, z ktorého je nesporne zrejmé, že ich zničenie, poškodenie alebo znečistenie nemohla spôsobiť kupujúcim reklamovaná vada,

d) vznikli ako následok o svojvoľných opráv alebo opráv vykonávaných inak ako v rámci reklamačného konania záručnou opravou podľa tohto reklamačného poriadku,a iných zrejmých neodborných zásahov tovaru alebo akýmkoľvek iným jeho zaobchádzaním, ktoré je v rozpore so záručnými podmienkami o nesprávneho skladovania, uschovania alebo odkladania tovaru v nevhodnom prostredí, o pri poškodení ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou.

 

VIII. Preberanie tovaru

1. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar a jeho obal, bezodkladne po odovzdaní. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru bezodkladne pri preberaní tovaru vyhotoví kupujúci spolu s dopravcom protokol o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktoré potvrdí dopravca.

2. Reklamáciu na rozbité sklenené časti si môže kupujúci uplatniť len u dopravcu. Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať reklamácie tovaru, ktoré sú evidentne poškodené prepravou a zapríčinené dopravcom. V tejto súvislosti je vždy dôležité požiadať o kontakt na prepravcu, z ktorého pošlú technika, aby zhodnotil mieru poškodenia a vykonal zápis o poškodení zásielky.

3. Reklamácia na tovar zo strany predávajúceho bude uznaná iba v prípade nepoškodeného vonkajšieho obalu tovaru.

 

IX. Postup pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru (postup pre uplatnenie reklamácie)

1. Na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie pod pojmom miesto uplatnenia reklamácie prevádzkareň predávajúceho v ATRIUM, Einsteinova ul. 9, 851 01 Bratislava (ďalej len ,,miesto uplatnenia reklamácie“).

2. Kupujúci je oprávnený uplatniť zodpovednosť za vady tovaru (ďalej len ,,reklamácia“) v mieste uplatnenia reklamácie. Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom úplného a riadneho spísania protokolu a doložením všetkých príslušných dokladov podľa tohto článku.

3. Reklamácia musí obsahovať:

* názov reklamovaného tovaru,

* konkrétny popis závady,

* reklamovaný výrobok alebo reklamovanú časť,

* kópiu dokladov o nadobudnutí (dodací list, faktúru alebo iný hodnoverný doklad.),

* záručný list ( u príslušenstva je záručným listom doklad o nadobudnutí – stačí kópia),

* adresu, na ktorú zaslať vybavenú reklamáciu a kontakt na kupujúceho (tel. č. , e-mail).

4. V prípade, ak kupujúci spolu s tovarom nepredloží doklady o nadobudnutí, predávajúci si vyhradzuje právo nezačať konanie o reklamácii tovaru až do doby, kým nebudú splnené formálne náležitosti reklamácie. Na odstránenie formálnych nedostatkov určí predávajúci lehotu, ktorá nemôže byť kratšia ako tri dni.

5. V prípade, ak kupujúci neodstráni formálne nedostatky v lehote podľa bodu 4, predávajúci konanie o reklamácii tovaru zastaví.

6. Ak kupujúci uschoval u predávajúceho reklamovaný tovar, predávajúci ho primeraným spôsobom vyzve (písomne, telefonicky, faxom, e-mailom), aby tovar do siedmich (7) kalendárnych dní vyzdvihol. Po márnom uplynutí tejto lehoty bude tovar uschovaný za skladné vo výške 1,5 EUR za každý deň uloženia, najdlhšie však do šiestich (6) mesiacov odo dňa odoslania písomného upozornenia na vyzdvihnutie tovaru. Po uplynutí uvedenej 6 -mesačnej lehoty vznikne predávajúcemu právo tovar držať, užívať ho, nakladať s ním, a nadobudne k tovaru vlastnícke právo.

7. Reklamáciu prijíma predávajúci, resp. jeho zamestnanec, ktorý je určený na prijímanie reklamácií kupujúcich (,,zamestnanec poverený vybavovaním reklamácií“). Pri uplatnení reklamácie predávajúci, resp. zamestnanec poverený vybavovaním reklamácie je povinný spísať protokol, ktorý po spísaní kupujúci musí potvrdiť podpisom. Jedno vyhotovenie protokolu predávajúci vydá kupujúcemu. Na účely podľa tohto odseku je predávajúci oprávnený spracovávať osobné údaje kupujúceho.

8. Následne predávajúci, resp. jeho zamestnanec poverený vybavovaním reklamácie je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do troch (3) pracovných dní, následne písomne informovať zákazníka o jej riešení. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsiať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, resp. podľa dohodnutého termínu.

9. Ak ide o odstrániteľnú zrejmú vadu, predávajúci vadu odstráni podľa možností bez zbytočného odkladu, najneskôr do uplynutia zákonom stanovenej lehoty a na svoje náklady.

10. Ak sa jedná o neodstrániteľnú chybu, predávajúci vymení chybný tovar za bezchybný. Ak to nie je možné môže kupujúci dostať zľavu na tovar alebo zrušiť zmluvu a požadovať vrátenie zaplatenej čiastky.

11. Ak predávajúci odstránil vadu tovaru, alebo chybný tovar vymenil za bezchybný, považuje sa reklamácia za vybavenú.

 

X. Záverečné ustanovenia

1.    Vo veciach, ktoré neupravuje tento reklamačný poriadok, sa použijú najmä ustanovenia zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona a Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ako aj ustanovenia iných príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.

2.   Kupujúci súhlasí, aby predávajúci spracovával a uchovával osobné údaje kupujúceho, obsahujúce jeho meno a priezvisko, bydlisko a iné údaje, ktoré môžu byť dôležité na plnenie záväzkov voči kupujúcemu. V súlade s účinnými predpismi o ochrane osobných údajov môže predávajúci tieto informácie  použiť pre svoju administratívu a pre účely vybavenia objednávky či reklamácie kupujúceho.

3.   Ustanovenia tohto reklamačného poriadku sa primerane použijú aj pri oprave a úprave tovaru.

4.   Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť 1. januára 2021.